0

TRÁI CÂY NHẬP KHẨU

GIỎ TRÁI CÂY NHẬP KHẨU
GIỎ TRÁI CÂY NHẬP KHẨU
2,000,000
Trái Cây Quà Tặng 001 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 001 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 001 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 001 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 002 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 002 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 003 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 003 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 004 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 004 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 005 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 005 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 006- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 006- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 007 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 007 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 008- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 008- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 009- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 009- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 010 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 010 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 011 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 011 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 012 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 012 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 013 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 013 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 014 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 014 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 015 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 015 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 016 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 016 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 017 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 017 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 018 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 018 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 019 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 019 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 020- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 020- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 021 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 021 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 022 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 022 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 023 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 023 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 024 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 024 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 025 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 025 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 026 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 026 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 027 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 027 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 028 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 028 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 029 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 029 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 030 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 030 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 031 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 031 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 032 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 032 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 033 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 033 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 034 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 034 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 035- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 035- 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 036 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 036 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 037 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 037 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 038 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 038 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 039 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 039 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 040 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 040 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 041 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 041 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 042 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 042 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 043 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 043 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 044 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 044 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 045 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 045 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 046 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 046 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 047 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 047 - 0933.439.179
0
TRÁI CÂY QÀ TẶNG 048 - 0933.439.179
TRÁI CÂY QÀ TẶNG 048 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 049 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 049 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 050 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 050 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 051 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 051 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 052 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 052 - 0933.439.179
0
 Trái Cây Quà Tặng 054 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 054 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 053 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 053 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 055 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 055 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 056 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 056 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 057 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 057 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 058 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 058 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 059 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 059 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 060 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 060 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 061  - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 061 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 062- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 062- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 063 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 063 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 064 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 064 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 065 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 065 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 066 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 066 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 067 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 067 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 068 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 068 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 069 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 069 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 070- 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 070- 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 071 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 071 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 072 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 072 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 073 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 073 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 074 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 074 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 075 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 075 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 076 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 076 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 077 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 077 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 078 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 078 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 079 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 079 - 0933.439.179
0
Trái Cây Quà Tặng 080 - 0933.439.179
Trái Cây Quà Tặng 080 - 0933.439.179
0
Những năm trở lại đây, vào các dịp lễ, Tết, xu hướng mua giỏ trái cây quà tặng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thay vì biếu tặng các bánh kẹo, rượu, mứt hay các món quà khác thì người tiêu dùng những năm gần đây có xu hướng lựa chọn giỏ quả làm quà tặng. Giỏ trái cây quà tặng không chỉ là món quà mang ý nghĩa tượng trưng mà nó còn mang ý nghĩa thiết thực cho sức khỏe. Khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng chú tâm hơn đến việc sống xanh, sống khỏe thì món quà giỏ trái cây là vô cùng hợp lý. Giỏ trái cây tại T Fruit là cầu nối vô hình giúp kết nối tình thân thêm gắn kết. Bênh cạnh đó là giá trị hữu hình tương ứng với túi tiền bạn bỏ ra. 100% là trái cây sạch nhập khẩu đạt chuẩn organic, thực phẩm hữu cơ, trái cây loại 1